Vrste otpada

Drvo

Spada

  • Grane
  • Komadi greda
  • Daske, drvni otpad od rezidbe

Ne spada

  • Drvo koje sadrži komade metala ili gume
  • Industrijski prerađeno drvo

Otpadno drvo vodi se u katalogu otpada pod brojem 20-01-38. Uglavnom dolazi od rezidbe i čišćenja vrtova i okućnica. Udio ovog otpada, zajedno sa vrtnim otpadom, iznosi oko 7%. Drvni otpad se može upotrijebiti na više načina: kao gorivo u spalionicama  ili u proizvodnji iverice. Preradom drvnog otpada u sječku smanjuje se volumen otpada te se on može koristiti kao gorivo.

Drveni otpad odlaže se isključivo na reciklažnom dvorištu Furnaža.