Vrste otpada

Baterije

Spada

  • Gumbasta baterija (ćelija)
  • Prijenosna baterija

Ne spada

  • Starter - akumulator
  • Industrijska baterija

Otpadne baterije pripadaju grupi otpada koja nosi kataloški broj 16-06. Premda je njihov udio u MKO relativno mali, potencijal onečišćenja iznimno je visok, a zbog opasnih tvari od kojih su one napravljene – teški metali poput žive, olova i kadmija.

Imperativ je stoga odvojeno prikupljati otpadne baterije, a njihovim odvajanjem i recikliranjem smanjuje se primarna proizvodnja materijala i energenata, te emisije spomenutih metala u prirodu.

Baterije odlažemo u crvene spremnike na zelenim otocima (samo na onima koji su opremljeni spremnikom za baterije. Također, mogu se donijeti i na Reciklažno dvorište Furnaža ili odložiti u mobilno reciklažno dvorište.