Izvješća

2022.

 • Godišnje financijsko izvješće JP Peovica d.o.o Omiš za 2022., javna objava (preuzmi MS Excell datoteku)
 • Bilješke uz financijska izvješća na dan 31.12.2022. godine – (preuzmi MS Word datoteku)
 • Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2022. godinu
 • Odluka o pokriću gubitka za 2022. godinu
 • Odluka o usvajanju godišnjeg plana za 2022. godinu

2021.

 • Godišnje financijsko izvješće JP Peovica d.o.o Omiš za 2021., javna objava (preuzmi MS Excell datoteku)
 • Bilješke uz financijska izvješća na dan 31.12.2021. godine – (preuzmi MS Word datoteku)
 • Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2021. godinu
 • Odluka o pokriću gubitka za 2021. godinu
 • Odluka o usvajanju godišnjeg plana za 2021. godinu

2020.

 • Godišnje financijsko izvješće JP Peovica d.o.o Omiš za 2020., javna objava (preuzmi MS Excell datoteku)
 • Bilješke uz financijska izvješća na dan 31.12.2020. godine – (preuzmi MS Word datoteku)
 • Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2020. godinu
 • Odluka o prihvaćanju godišnjeg obračuna 2020.
 • Odluka o pokriću gubitka za 2020. godinu

2019.

 • Godišnje financijsko izvješće JP Peovica d.o.o Omiš za 2019., javna objava (preuzmi MS Excell datoteku)
 • Bilješke uz financijska izvješća na dan 31.12.2019. godine – (preuzmi MS Word datoteku)
 • Odluka o prihvaćanju godišnjeg financijskog izvješće člana Uprave i direktora Društva o poslovanju Društva u 2019. godini
 • Odluka o prihvaćanju godišnjeg obračuna 2019.

Plan prihoda i rashoda

Donacije

Zapisnici sa sjednica NO u 2020. godini

Pristup informacijama

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu – Preuzmi

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinuPeuzmi

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinuPreuzmi

Javna objava godišnjih financijskih izvještaja

Javna objava godišnjih financijskih izvještaja JP Peovica d.o.o Omiš za 2018. godinu prema Pravilniku o vrstama i visini naknada Financijskoj agenciji za uslugu javne objave godišnjih financijskih izvještaja Od 1. siječnja 2012. godine.

Navedeno godišnje izvješće preuzimati u MS Excell formatu.

– godišnje financijsko izvješće JP Peovica d.o.o Omiš za 2018., javna objava (preuzmi MS Excell datoteku)

– bilješke uz financijska izvješća na dan 31.12.2018. godine – (preuzmi MS Word datoteku)

Odluke i izvješća sa sjednica NO i Skupštine u 2019. godini

Odluke i izvješća sa sjednica Nadzornog odbora i Skupštine Peovica d.o.o u 2019. godini:

Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2018. godinu

Odluka o prihvaćanju godišnjeg financijskog izvješće člana Uprave i direktora Društva o poslovanju Društva u 2018. godini

Odluka o pokriću gubitka 2018. godine

Izvješće o obavljenom nadzoru nad radom i poslovanjem JP Peovica d.o.o. Omiš u 2018. godine

Izvješće neovisnog revizora (LIST d.o.o. Split od 10.06.2019. godine).

Zapisnici sa sjednica NO u 2018. godini

Zapisnici sa sjednica Nadzornog odbora Peovica d.o.o u 2018. godini:

Zapisnik sa 1. sjednice (29.1.2018.)

Zapisnik sa 2. sjednice (18.5.2018.)

Zapisnik sa 3. sjednice (9.11.2018.)