Najčešće postavljena pitanja

Najčešća pitanja

Ovdje možete pronaći odgovore na pitanja koja su najčešće postavljana u protekloj godini.

Najčešća pitanja

Ovdje možete pronaći odgovore na pitanja koja su najčešće postavljana u protekloj godini. Ukoliko niste pronašli odgovor na pitanje, kontaktirajte nas. Pogledaj sve

Sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom (NN 84/2021), te Odlukama o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada grada Omiša (Sl. Glasnik 9/22), te općina Dugi Rat (Sl. Glasnik 23/22), Šestanovac (Sl. Glasnik 14/22) i Zadvarje (Sl. Glasnik 4/22), dolazi do primjene novog cjenika javne usluge prikupljanja komunalnog otpada za područja spomenutih jedinica lokalne samouprave. Novi cjenik se primjenjuje od 01. siječnja 2023. godine, odnosno za uslugu izvršenu od tog dana. Danom primjene ovog cjenika prestaje važiti cjenik od 01. siječnja 2019. godine

Saznaj više

CMJU označava pojam cijene javne minimalne usluge, a predstavlja mjeru opterećenja sustava. Prema Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom NN(50/17) čl. 18/1, CMJU uključuje troškove nastale radom reciklažnog dvorišta i mobilnog reciklažnog dvorišta, troškove prijevoza i obrade glomaznog otpada, vođenje propisanih evidencija i izvješćivanja u vezi s javnom uslugom i sl.

Saznaj više

Sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom (NN 84/21), te Odlukama o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada Grada Omiša, Općina Dugi Rat, Šestanovac i Zadvarje, članak 18. Odluke, vlasnik nekretnine, odnosno vlasnik posebnog dijela nekretnine i korisnik nekretnine je dužan Davatelju javne usluge dostaviti dokaz o nekorištenju nekretnine (očitanje brojila struje, vode i sl.) i jedino u tom slučaju nije obveznik plaćanja računa za javnu uslugu. Dokaz o nekorištenju isti je dužan dostavljati svakih 12 mjeseci za prethodni period. U slučaju da vlasnik nekretnine, odnosno vlasnik posebnog dijela nekretnine i korisnik nekretnine nije u mogućnosti dostaviti dokaz o nekorištenju iste, dužan je plaćati javnu uslugu.

Korisnici javne usluge iz članka 8. Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada, a ovisno o načinu korištenja nekretnine, trajno ili povremeno, u svrhu stanovanja (vlasnici i korisnici stanova, kuća, nekretnina za odmor) ili u svrhu obavljanja djelatnosti ili druge svrhe, razvrstavaju se u kategorije: 1. korisnika kućanstvo; 2. korisnika koji nije kućanstvo (drugi izvori komunalnog otpada). Cijena obvezne minimalne javne usluge za korisnika kategorije kućanstvo jedinstvena je na čitavom području primjene ove Odluke, a iznosi: 49,00 kn/6,50 e mjesečno, bez PDV-a.

Saznaj više

Iznajmljivači koji kao fizičke osobe pružaju ugostiteljske uslugu u domaćinstvu plaćaju cijenu minimalne javne usluge kao korisnik koji nije kućanstvo za pretpostavljeni period obavljanja djelatnosti (lipanj, srpanj, kolovoz i rujan). Korisniku koji nije kućanstvo omogućuje se umanjenje cijene minimalne javne usluge za tekuću godinu s obzirom na evidentiranu predanu količinu miješanog komunalnog otpada u prethodnoj godini, odnosno za period obavljanja djelatnosti.

Saznaj više

Peovica je omogućila domaćinstvu odvajanju otpada sustavom od vrata do vrata. Iznajmljivači su dužni preuzeti spremnike prema vlastitim potrebama. Ukoliko postojeći spremnik ne zadovoljava Vaše potrebe, imate pravo, besplatno, jednom zamijeniti za veći spremnik ili kupiti dodatni spremnik ili vrećice prema važećem cjeniku. Također, upozoriti goste o načinu prikupljanja otpada te da se pridržavaju pravila (reciklabilni otpad u odgovarajuće spremnike, miješani u komunalni otpad). Domaćin, odnosno vlasnik apartmana je odgovoran za svoje goste, ali i otpad koji je nastao od istih.

Saznaj više

Šifra kupca/objekta se nalazi na svakom računu te svaki korisnik ima svoju šifru pod kojom se vodi u evidenciji. Na primjeru računa (kliknuti na saznaj više) plavom bojom je označena šifra objekta, a crvenom šifra kupca

Saznaj više

Ukoliko do sada niste bili korisnik javne usluge, uključiti se možete ispunjavanjem Izjave o načinu korištenja javne usluge. Ispunjenu Izjavu možete dostaviti na sljedeći način: poštom ili osobno na adresu Peovica d.o.o., Vladimira Nazora 12, 21 310 Omiš te e-poštom: info@peovica.hr

Saznaj više

Promjenu korisnika možete zatražiti, uz dostavljenu dokumentaciju o vlasništvu ili najmu objekta (vlasnički list, rješenje o nasljeđivanju, kupoprodajni ugovor, ugovor o najmu itd.). Uz dokumentaciju potrebno je predati i Izjavu o načinu korištenja javne usluge. Potrebnu dokumentaciju možete dostaviti na sljedeći način: osobno na adresu ili poštom Peovica d.o.o., V. Nazora 12, 21 310 Omiš, e-poštom: info@peovica.hr

Saznaj više

Korisnici koji posjeduju pojedinačne spremnike, trebaju ih iznijeti na mjesto primopredaje, na javnu površinu, noć prije planiranog odvoza. Sav odloženi miješani komunalni otpad mora se nalaziti u spremniku za miješani komunalni otpad, a poklopac mora biti zatvoren. Obzirom na opterećenje sustava, pogotovo u ljetnim mjesecima, te uvjet splitskog vlasnika odlagališta Karepovac da se otpad dovozi najkasnije do 12:00 sati svakog dana, naši djelatnici započinju pražnjenje u ranim jutarnjim satima (oko 3:00-3:30) i ukoliko spremnici do tada nisu stavljeni na mjesto primopredaje, nemoguć je kasniji povratak po iste.

Saznaj više

Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21) zabranjuje odlaganje krupnog (glomaznog) otpada na javnim površinama. Ovu vrstu otpada možete odložiti na reciklažno dvorište u Zakučcu ili naručiti odvoz, za fizičke osobe, bez naknade jedan put godišnje. Slijedom ispunjenog Zahtjeva za odvoz krupnog miješanog otpada, odgovorna osoba će Vas kontaktirati dan, dva prije dolaska na adresu objekta. Za dodatne informacije možete se obratiti na e-mail: info@peovica.hr

Saznaj više

Ukoliko se u pojedinačnom žutom spremniku nalazi neodgovarajući otpad, Vaš spremnik se neće isprazniti te ćete dobiti crvenu naljepnicu upozorenja. Klikom na saznaj više možete vidjeti koja vrsta otpada ide u pojedinačni žuti spremnik.

Saznaj više

Ukoliko korisnik izgubi karticu za odlaganje miješanog komunalnog otpada potrebno je kontaktirati Peovicu, kako bi se ista deaktivirala. Korisnik može kupiti novu karticu prema važećem cjeniku.

Saznaj više