Zakonska regulativa

Propisi nacionalnog značenja

  • Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21 )
  • Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17, 84/19 )
  • Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 81/20)
  • Plan gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017.-2022. godine (NN 3/17)   
  • Zakon o grobljima (NN 19/1998, 50/12, 89/17

Propisi regionalnog i lokalnog značaja

Ostali zakoni

Korisni linkovi