Zakonska regulativa

Propisi nacionalnog značenja

  • Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21 )
  • Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17, 84/19 )
  • Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 81/20, 106/22)
  • Plan gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017.-2022. godine (NN 3/17)   
  • Zakon o grobljima (NN 19/1998, 50/12, 89/17

Propisi regionalnog i lokalnog značaja

Ostali zakoni

  • Zakon o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15, 14/19, 19/22)
  • Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16)
  • Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15)
  • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 69/22)
  • Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18)

Korisni linkovi