Registar ugovora

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (NN, 120/16) i članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN, 101/17) Registar ugovora Peovice d.o.o., objavljen je i u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

  • Ažurirarni registar ugovora – Link