Završen

Mobilno reciklažno dvorište

Mobilno reciklažno dvorište je mobilna pokretna tehnička jedinica koja nije građevina ili dio građevine, a služi odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada.

Jedinica lokalne samouprave koja ima 1.500 stanovnika ili manje, a nije osigurala funkcioniranje reciklažnog dvorišta, dužna je osigurati funkcioniranje istog na svojem području posredstvom mobilne jedinice koja se u smislu ovoga Zakona smatra reciklažnim dvorištem.

Uvjeti koje mora udovoljiti mobilno reciklažno dvorište – mobilna jedinica, a to su sljedeći uvjeti:

  • mora biti onemogućen dotok oborinskih voda na otpad
  • mora biti postavljeno na način da je omogućen pristup vozilu, odnosno drugom prometnom sredstvu
  • skladištenje otpada mora se obavljati na način kojim se onemogućava, odnosno sprječava rasipanje i razlijevanje otpada
  • utjecaj rada reciklažnog dvorišta na okolna zemljišta i zgrade mora biti sveden na najmanju moguću mjeru, a osobito u pogledu neugode koju može uzrokovati buka, prašina i/ili neugodni mirisi
  • primarni spremnici koji se koriste moraju biti podesni za transport pri čemu ne smije doći do rasipanja i/ili prolijevanja otpada
  • mora biti označeno vidljivom oznakom koja mora sadržavati: MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE – MOBILNA JEDINICA; SKRAĆENI NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA ILI OBRTA; BROJ UPISA U OČEVIDNIK RECIKLAŽNIH DVORIŠTA; RADNO VRIJEME.

Mobilno reciklažno dvorište opremljeno je senzorima koji SMS-om i/ili e-mailom dojavljuju stanje popunjenosti, kako bi se intervencije u smislu pražnjenja spremnika provodile na optimalno ekonomičan način. Sukladno rasporedu koji se izrađuje na godišnjoj razini, mobilno reciklažno dvorište postavlja se na udaljenije lokacije kako bi se korisnicima kojima je fiksno reciklažno dvorište predaleko omogućilo odvajanje posebnih vrsta otpada.