Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13 i 85/15). Pravo na informaciju i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti službenici za informiranje Peovice d.o.o.:

  • pisanim putem na adresu: PEOVICA d.o.o., Vladimira Nazora 12, 21 310 Omiš
  • putem elektroničke pošte: info@peovica.hr
  • telefaksom na broj: 021/862-577
  • telefonom na broj: 021/862 388
  • osobno u sjedištu PEOVICE d.o.o.u Omišu, Vladimira Nazora 12, radnim danom u uredovno vrijeme od 7:00 do 15:00 sati.

Službenica za informiranje: Elvira Mimica

Peovica d.o.o. Omiš ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Ista se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Najčešće tražene informacije su: preslike akata, cjenik te kartice računa.

Obrasci: