Izjave članova Nadzornog odbora

Temeljem članka 13. stavka 8. Zakona o javnoj nabavi (N.N. br. 90/11) članovi Nadzornog odbota obvezni su dati potpisanu Izjavu o nepostojanju sukoba interesa. Klikom na ime i prezime člana možete vidjeti njegovu Izjavu.

Članovi Nadzornog odbora:

Nikola Tijardović, predsjednik

Duje Vuković, član, predstavnik Općine Dugi Rat

Miroslav Ivandić, član predstavnik Općine Šestanovac

Tome Kovačić, član, predstavnik radnika

Irena Zečić, član, predstavnik Grada Omiša.