1 listopada, 2019

Organizacija prikupljanja otpada – info letak

Glavni cilj novog sustava gospodarenja otpadom je smanjiti količine miješanog komunalnog otpada te stvoriti ugodnu i zdravu okolinu za nas i buduće naraštaje.

Temelj novog sustava čine individualni čipirani spremnici, odnosno polupodzemni spremnici sa otpadomjerima.
Korisnici koji koriste individualne spremnike samostalno odlučuju o broju pražnjenja spremnika u skladu sa rasporedom odvoza.
Svako pražnjenje se evidentira ručnim čitačem koji bilježi podatke o korisniku, vremenu i lokaciji pražnjenja.
Osnovni sustav spremnika je besplatan za sve korisnike, dok se dodatni spremnici, ukoliko se za njih ukaže potreba, naplaćuju prema važećem cjeniku.

Domaćinstva će biti opremljena sa spremnicima za miješani komunalni otpad, papir/karton te spremnikom za plastiku i metal.

Letak možete preuzeti klikom na link: Info letak