Zakoni-Pravilnici-Odluke-Arhiv

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13)

Zakon o zaštiti potrošača (NN 41/14)

Zakon o otpadu (N.N.178/04,153/05,111/06,110/07,60/08 i 87/09)

Zakon o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13)

Zakon o pravu na pristup informacijama (N.N. 85/15, 25/13)

Odluka o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada (Službeni glasnik Grada Omiša br.8/2004)

Odluka o komunalnom redu (Službeni glasnik Grada Omiša br.8/2009)

Odluka o komunalnom redu (Službeni glasnik Općine Dugi Rat br.10/2010)

Odluka o komunalnom redu (Službeni glasnik Općine Šestanovac br. 4 /2009)

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)

Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/14,51/14)