Zakoni, pravilnici i odluke


Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/2017)


Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/2017)


Pravilnik o gospodarenju komunalnim otpadom ( NN 117/2017)


Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada – (Službeni glasnik Grada Omiša 1/2018)


Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada –  (Službeni glasnik Općine Šestanovac  01/A-2018 )


– Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada –  (Službeni glasnik Općine Dugi Rat   01/2018 )


Opći uvjeti


Zakon o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15)


Zakon o javnoj nabavi ( NN.120/16)


Zakon o pravu na pristup informacijama (NN.25/13, 85/15)


Zakon o grobljima (NN 19/98, 50/12 i 89/17)


Odluka o grobljima (Službeni glasnik Grada Omiša 4/2014)


Opća uredba o zaštiti podataka (SL EU L 119)