Službenik za informiranje

Na temelju članka 22. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN, 172/03, 144/10.,37/11. i 77/11) i članka 28.Društvenog ugovora o promjeni oblika, sjedišta društva radi promjene naziva ulica i usklađivanju sa Zakonom o trgovačkim društvima, direktor Nikola Mimica  d o n o s i

 

O D L U K U

o imenovanju službenika za informiranje

 

I.

Imenuje se Elvira Mimica,voditelj općeg odjela Peovice d.o.o.Omiš, kao mjerodavna osoba za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama – SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE.

II.

Službenik za informiranje obavlja poslove rješavanja pojedinačnih zahtjeva i redovitog objavljivanja informacija, sukladno unutarnjem ustroju, unapređuje način obrade, klasificiranja, čuvanja i objavljivanja informacija koje se odnose na rad Peovice d.o.o., osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih Zakonom o pravu na pristup informacijama.

 

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

DIREKTOR:

Nikola Mimica, oec.

 

Broj: 382/1-12

Omiš, 05.04.2012.