Rezervacija prodajnih mjesta na ribarnici

Uprava PEOVICE d.o.o. Omiš, Vladimira Nazora 12, dana 22.03.2018. godine raspisuje natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za rezervaciju prodajnih mjesta za prodaju ribe na ribarnici u  Omišu – rok 31.03.2018. godine

PEOVICA d.o.o.
Omiš, Vladimira Nazora 12
U Omišu, 22.03.2018.
Broj: 723/1-18

 

Uprava PEOVICE d.o.o. Omiš, Vladimira Nazora 12, dana 22.03.2018.godine

Raspisuje

NATJEČAJ

za prikupljanje pisanih ponuda za rezervaciju prodajnih mjesta za prodaju ribe na ribarnici u  Omišu

1. Predmet natječaja je rezervacija prodajnih mjesta oznake br.  1234, 5, 6,7 i 8 za prodaju ribe i školjaka za razdoblje od 01.04.2018. do 31.03.2019. godine.
2. Na ovaj natječaj mogu se javiti profesionalni ribari , fizičke i pravne osobe registrirane za promet ribom.
3. Početna cijena rezervacije: 12.000,00 kn + PDV po prodajnom mjestu za cjelokupno razdoblje rezervacije od 01.04.2018.  –  31.03.2019.
4. Rezervacija se plaća na način da se 50% cjelokupnog iznosa godišnje rezervacije umanjene za uplaćenu jamčevinu , plaća odmah prilikom potpisivanja ugovora, a preostali iznos plaća se najkasnije do 31.08.2018.
5. Izabrani ponuditelj pored rezervacije obvezan je plaćati i dnevnu naknadu , korištenje vage i hladnjaka, sukladno važećem cjeniku.
6. Svaki ponuditelj može dati ponudu za samo jedno prodajno mjesto.
7. Ponuditelji moraju uplatiti jamčevinu u visini od 10% bruto početne cijene (sa PDV-om) na žiro račun broj:IBAN: HR61  23300031100044177, s pozivom na broj HR 00 222–OIB.
8. Svaka ponuda mora sadržavati:
• ime i prezime ponuditelja, točnu adresu , odnosno naziv i sjedište pravne osobe,
• preslik rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe , preslik rješenja o upisu u registar obrtnika iz kojih mora biti vidljiva mogućnost obavljanja djelatnosti na ribarnici.
• ponuđenu cijenu bez PDV-a izraženu u apsolutnom iznosu u kunama
• dokaz o uplaćenoj jamčevini
• naznačeni broj računa (tekući ili žiro račun ) za povrat jamčevine u slučaju da ponuditelj ne uspije na natječaju
• izjavu o prihvaćanju svih uvjeta natječaja
• potvrdu Peovice d.o.o.Omiš da su podmirena sva dugovanja prema istoj
• pravovaljan dokaz vezano za točku 9. natječaja
• kontakt telefon
9. Radi ostvarenja prava prednosti pri izboru najpovoljnijeg ponuditelja osobe na koje se odnosi Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (N.N. 174/04.) trebaju se pozvati na pravo prvenstva, te dostaviti pravovaljani dokaz o svom statusu.
10. Pravo izbora prodajnih mjesta imat će ponuditelji prema visini ponude.
11. Nepotpune i nepravovremene ponude kao i ponude ponuditelja koji imaju nepodmirenih dospjelih dugovanja prema Peovici d.o.o., po bilo kojoj osnovi, neće se razmatrati.
12. Pisane ponude za natječaj dostaviti u zatvorenoj kuverti s naznakom «za natječaj- ne otvaraj» , na adresu: PEOVICA d.o.o.Omiš, Vladimira Nazora 12, do 29.03.2018. u 12,00 sati bez obzira na način dostave, a tada će se izvršiti i otvaranje pristiglih ponuda.
13. Peovica d.o.o. zadržava pravo neprihvaćanja niti jedne ponude, odnosno poništiti natječaj u cjelini, bez odgovornosti prema natjecateljima
14. Izabrani natjecatelj je dužan sklopiti Ugovor o zakupu/rezervaciji s Peovicom d.o.o. Omiš do 31.03.2018., u protivnom se smatra da je odustao od ponude i gubi pravo na povrat jamčevine. Natjecateljima koji ne uspiju na natječaju jamčevina se vraća u roku od 15 dana od dana javnog otvaranja ponuda.
15. Sve informacije u vezi natječaja mogu se dobiti u PEOVICA d.o.o.Omiš, Vladimira Nazora 12  i  na telefon 021/862-388 i 021/862-577.
16. Tekst Natječaja objavit će se dana 23.03.2018. godine na oglasnoj ploči u sjedištu Peovice d.o.o. Omiš, Vladimira Nazora 12, i na internetskoj stranici www.peovica.hr

 

UPRAVA/DIREKTOR:
Leonardo Ljubičić, dipl.ing.

pdf-icon