Registar ugovora o javnoj nabavi i

Sukladno članku 26. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (N.N. 120/2016), Peovica d.o.o dana 30. lip nja 2017. objavljuje Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnim sporazumima.

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIM SPORAZUMIMA
(sukladno odredbama članka 21. Zakona o javnoj nabavi N.N. 120/2016)

Preuzmite Registar u pdf formatu