Povjerenstvo za reklamacije potrošača

Na temelju članka 24. st. 7. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine 79/07, 125/07, 79/09 i 89/09) i članka 28. Društvenog ugovora Peovice d.o.o., direktor dana
27.02.2012. donosi

ODLUKU O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA
REKLAMACIJE POTROŠAČA

I
Osniva se povjerenstvo za reklamacije potrošača koje se sastoji od 3 (tri) člana, i to:
1. Slavica Sovulj, radnica Društva
2. Elvira Mimica, radnica Društva
3. Božena Ćurin, predstavnica Udruge za zaštitu potrošača

II
Povjerenstvo iz točke I ove Odluke razmatra zaprimljene reklamacije potrošača i na iste mora pisano odgovoriti u roku od 30 dana od zaprimanja.

III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

DIREKTOR:
Nikola Mimica, oec.

 

Dostaviti:
– Slavica Sovulj, ovdje
– Elvira Mimica, ovdje
– Božena Ćurin, 21 000 Split, Terzićeva 7
– Udruga za zaštitu prava potrošača
– „Dalmatinski potrošač“, Split, Iločka 6