Odluka o varijabilnom dijelu otpada

Na temelju članka 28.  Društvenog ugovora Peovice d.o.o., a u svezi članka 114.Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i članka 9. Općih uvjete ugovora o korištenju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada, direktor  donosi slijedeću

O D L U K U

I

Korisnicima javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada kojima još nisu osigurani pojedinačni spremnici, odnosno korisnicima kojima su osigurani zajednički spremnici, ali nemaju ugrađeni uređaj za mjerenje otpada, do trenutka dodjele pojedinačnih spremnika, odnosno do ugradnje uređaja za mjerenje otpada varijabilni dio otpada  obračunat će se po procijeni kako slijedi:

Fizičke osobe:

  • priobalje: 120 litara po članu kućanstva mjesečno
  • zaobalje: 60 litara po članu kućanstva mjesečno.

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost:

  • prema pretpostavljenoj proizvodnji otpada iz tabele iz čl.10. Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena na oglasnoj ploči u sjedištu Društva i na internetskoj stranici www.info@peovica.hr.

 

PEOVICA d.o.o. OMIŠ
Vladimira Nazora 12
Broj:688/1-19
Omiš, 31.01.2019.

 

DIREKTOR:

Leonardo Ljubičić,dipl.ing

 

Dostaviti:

  1. Financijsko-računovodstveni odjel – ovdje
  2. Pismohrana – ovdje