Natječaj za zakup štandova

Temeljem odredbi članka 4.i članka 9. Pravilnika o davanju u zakup i dodjeli prodajnih mjesta na tržnici u Gradu Omišu, Peovica d.o.o. Omiš, raspisuje

NATJEČAJ

za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup/rezervaciju
prodajnih mjesta na tržnici u Gradu Omišu

I

  PREDMET NATJEČAJA JE:

  1. Davanje u zakup SKLOPIVIH ŠTANDOVA od 2 metra, ispred mesnice «Šakić» oznake  od 1-2

-namjena: prodaja cvijeća

-početna cijena: mjesečno 600,00 kn + PDV za 1 (jedan) štand

-svaki ponuditelj može dati ponudu za najviše 1 (jedan) štand duljine 2 m

-ugovor o zakupu sklapa se na određeno vrijeme od 01.06.2017.do 31.05.2018. godine

-plaćanje zakupnine: 34% unaprijed prilikom potpisivanja ugovora , a ostalih 66% u 11 jednakih mjesečnih obroka.

Pravo izbora prodajnih mjesta imat će ponuditelji prema visini ponude.

Ukoliko više ponuditelja da istu visinu ponude redoslijed biranja prodajnog mjesta biti će određen izvlačenjem.

 

2. Davanje u zakup prodajnih mjesta površine 2 m2 nasuprot ribarnice, oznake 2, 8, 11.

-namjena: postavljanje vlastitih rashladnih uređaja (za držanje sira, jaja, peradi, suhomesnatih proizvoda, meda i sl.)

-početna cijena: mjesečno 800,00 kn + PDV po prodajnom mjestu.

-svaki ponuditelj može dati ponudu za najviše jedno prodajno mjesto.

-ugovor o zakupu sklapa se na određeno vrijeme od 01.06.2017. do 31.05.2018. godine.

-plaćanje zakupnine: 34% unaprijed prilikom potpisivanja ugovora , a ostalih 66% u 11 jednakih mjesečnih obroka.

Pravo izbora prodajnih mjesta imat će ponuditelji prema visini ponude.

Ukoliko više ponuditelja da istu visinu ponude redoslijed biranja prodajnog mjesta biti će određen izvlačenjem.

 

3.Davanje u zakup prodajnog mjesta površine 1,5 m2 za postavljanje vlastitog štanda, na tržnici u Gradu Omišu, uz Fošal, pored štandova za cvijeće.

-namjena: prodaja eteričnih ulja (lavande , ružmarina, borovo ulje i drugi proizvodi od lavande).

-početna cijena: 6.000,00 kn + PDV po prodajnom mjestu za cjelokupno razdoblje zakupa

-plaćanje zakupnine: unaprijed, za cjelokupno razdoblje zakupa, prilikom potpisivanja

ugovora.

-ugovor o zakupu sklapa se na određeno vrijeme od 15.06.- 15.09.2017. godine.

 

4. Davanje u zakup prodajnog mjesta površine 2 m2 na tržnici u Gradu Omišu, lociranih na zelenoj tržnici od palme do ribarnice, oznake od 1-6

Popis lokacija sa naznakom namjene i početne cijene je slijedeći (redni broj lokacije odgovara brojčanim oznakama na skici koja je sastavni dio natječaja):

BR.
LOKACIJA
N A M J E N A POČETNA CIJENA
za cjelokupno razdoblje (bez PDV-a)
1. Prodaja prženih krumpirića, hot doga 9.500,00 kn
2. Prodaja palačinki, fritula, sladoleda i sl. 9.500,00 kn
3. Prodaja meda 6.000,00 kn
4. Prodaja prženih krumpirića, hot doga 9.500,00 kn
5. Prodaja dalmatinskih delicija (slane srdele, kapare i sl.) 6.000,00 kn
6. Prodaja palačinki, fritula, sladoleda i sl. 9.500,00 kn

-ugovor o zakupu sklapa se na određeno vrijeme od 15.06.2017. do 15.09.2017. godine i to za poslijepodnevni period počev od 14,00 sati.

-plaćanje zakupnine: unaprijed, za cjelokupno razdoblje zakupa, prilikom potpisivanja ugovora

     5.Davanje u zakup prodajnog mjesta površine 1 m2 na tržnici u Gradu Omišu između palme i caffe bara

-namjena: slikanje portreta

-početna cijena: 3.500,00 kn + PDV po prodajnom mjestu za cjelokupno razdoblje zakupa.

-ugovor o zakupu sklapa se na određeno vrijeme od 01.07. – 31.08.2017. godine i to za poslijepodnevni period počev od 14,00 sati.

-plaćanje zakupnine: unaprijed, za cjelokupno razdoblje zakupa, prilikom potpisivanja ugovora.

II

Natjecatelji mogu biti pravne i fizičke osobe koje ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje navedenih djelatnosti i fizičke osobe koje su podnijele prijavu za upis u obrtni registar za obavljanje navedenih djelatnosti.

III

Natjecatelji su obvezni uplatiti jamčevinu u iznosu od 10% bruto (dakle sa PDV-om) početne cijene zakupnine za prodajno mjesto za koju se natječu na žiro račun  IBAN: HR6123300031100044177, s pozivom na broj HR 00 222- OIB.

IV

Svaka ponuda mora sadržavati:

­   – osnovne podatke o fizičkoj ili pravnoj osobi koja se natječe (naziv ponuditelja, OIB i točnu adresu ),

­   – ponuđenu cijenu bez PDV-a za cjelokupno razdoblje zakupa izraženu isključivo u

   – apsolutnom iznosu u kunama

­   – oznaku prodajnog mjesta za koju se daje ponuda

Uz ponudu, sudionici natječaja dužni su dostaviti:

  1. dokaz o uplaćenoj jamčevini
  2. preslik rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe
  3. preslik odobrenja za obavljanje djelatnosti (obrtnica) i preslik osobne iskaznice ako je natjecatelj osoba koja ima otvoren obrt, preslik rješenja o OPG-u
  4. preslik prijave za upis u obrtni registar, ne stariju od mjesec dana od dana objave  natječaja, i preslik osobne iskaznice ako je natjecatelj fizička osoba u postupku otvaranja  obrta
  5. pravovaljan dokaz vezano za točku V natječaja
  6. naznačeni broj računa (tekući ili žiro račun ) za slučaj povrata jamčevine
  7. izjavu o prihvaćanju svih uvjeta natječaja
  8. potvrdu Peovice d.o.o., Omiš da su podmirena sva dospjela dugovanja prema istoj
  9. kontakt telefon

V

 Radi ostvarenja prava prednosti pri izboru najpovoljnijeg ponuditelja osobe na koje se odnosi Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (N.N. 174/04.) trebaju se pozvati na pravo prvenstva, te dostaviti pravovaljani dokaz o svom statusu.

VI

Sudionik natječaja može biti izabran samo za jedno prodajno mjesto.

VII

Nepotpune i nepravovremene ponude kao i ponude ponuditelja koji imaju nepodmirenih dospjelih dugovanja prema Peovici d.o.o., po bilo kojoj osnovi, neće se razmatrati.

VIII

Pisane ponude poslati poštom ili predati osobno u zatvorenoj kuverti s naznakom «za natječaj – ne otvaraj» i sa naznakom namjene i lokacije za koju se daje zakup, na adresu: PEOVICA d.o.o., Omiš, Vladimira Nazora 12 i iste, neovisno o načinu dostave, moraju biti zaprimljene u pisarnici Peovice d.o.o., najkasnije do 29.05.2017. godine u 12,00 sati, a tada će se, u uredu direktora, održati javno otvaranje pristiglih ponuda i izvršiti izbor najpovoljnijih ponuditelja.

IX

Peovica d.o.o. zadržava pravo neprihvaćanja niti jedne ponude, odnosno poništiti natječaj u cjelini ili pojedinim segmentima, bez odgovornosti prema natjecateljima.

X

Izabrani natjecatelj je dužan sklopiti Ugovor o zakupu s Peovicom d.o.o. Omiš u roku od 8 (osam) dana od dana odabira, u protivnom se smatra da je odustao od ponude i gubi pravo na povrat jamčevine.

Natjecateljima koji ne uspiju na natječaju jamčevina se vraća u roku od 15 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

XI

Smještaj štandova, pokretne naprave ili sl. na svakom pojedinom prodajnom mjestu odredit će ovlašteni radnik Peovice d.o.o.

XII

 Pri korištenju predmetnih štandova na tržnici ne smije se ni na koji način izaći van definiranih gabarita prodajnog mjesta.

Na tržnici u Omišu nije dozvoljena prodaja nikakvih alkoholnih pića, čak ni pakiranih u obliku suvenira.

XIII

Sudionicima natječaja koji ne uspiju na natječaju jamčevina se vraća u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda.

 XIV

Tekst natječaja objavit će se dana 17.05.2017. godine na oglasnoj ploči u sjedištu Peovice d.o.o. Omiš, Vladimira Nazora 12, i na internetskoj stranici www.peovica.hr

Sastavni dio ovog natječaja je skica sa brojčanim oznakama prodajnih mjesta.

XV

Detaljne obavijesti o natječaju i prodajnim mjestima zainteresirani mogu dobiti u PEOVICI d.o.o.Omiš, Vladimira Nazora 12.

Kontakt telefon 021/862-388 , fax. 021/862-577;  e-mail: info@peovica.hr

PEOVICA d.o.o.
Omiš, Vladimira Nazora 12
Broj: 983/1-17
Omiš, 16.05.2017.

DIREKTOR:

Leonardo Ljubičić,dipl.ing.

pdf-icon