Natječaj za zakup prodajnih mjesta na tržnici

Temeljem odredbi članka 4.i članka 9. Pravilnika o davanju u zakup i dodjeli prodajnih mjesta na tržnici u Gradu Omišu, Peovica d.o.o.Omiš raspisuje Natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup prodajnih mjesta na tržnici u Gradu Omišu.

I

Predmet natječaja je davanje u zakup drvenih štandova na tržnici u Omišu, zapadno od pošte, na određeno vrijeme od 01.06.2017. do 31.05.2018. godine.

Popis štandova sa naznakom namjene i početne cijene je slijedeći (redni broj štanda odgovara brojčanim oznakama na skici koja je sastavni dio natječaja):

BR. LOKACIJA ŠTAND NAMJENA POČETNA CIJENA
za cjelokupno razdoblje (bez PDV-a)
1 u ulici Fošal, zapadno od pošte dimenzije 3,0 m x 1,0m Prodaja voća i povrća 28.800,00 kn
3 u ulici Fošal, zapadno od pošte dimenzije 3,0 m x 1,0 m Prodaja voća i povrća 27.000,00 kn
5 u ulici Fošal,izapadno od pošte dimenzije 3,0 m x 1,0 m Prodaja voća i povrća 27.000,00 kn
7 u ulici Fošal, zapadno od pošte Dimenzije 4,0 m x 1,0 m Prodaja voća i povrća 40.800,00 kn

II

Natjecatelji mogu biti pravne i fizičke osobe koje ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje navedenih djelatnosti i fizičke osobe koje su podnijele prijavu za upis u obrtni registar za obavljanje navedenih djelatnosti.
Dosadašnji korisnici navedenih prodajnih mjesta koji sudjeluju i udovoljavaju uvjetima natječaja te prihvate najviši iznos zakupnine postignute na natječaju, a koju je ponudio ponuditelj koji dosada nije bio korisnik niti jednog navedenog prodajnog mjesta, imaju prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu.

III

Natjecatelji su obvezni uplatiti jamčevinu u iznosu  od 10% bruto početne cijene( sa PDV-om) zakupnine za prodajno mjesto za koju se natječu na žiro  račun IBAN: HR6123300031100044177, s pozivom na broj HR 00 222- OIB.

IV

Svaka ponuda mora sadržavati:

 • osnovne podatke o fizičkoj ili pravnoj osobi koja se natječe ( naziv ponuditelja, OIB i  točnu adresu )
 • ponuđenu cijenu bez PDV-a za cjelokupno razdoblje zakupa izraženu isključivo u apsolutnom iznosu u kunama
 • oznaku prodajnog mjesta za koju se daje ponuda

Uz ponudu, sudionici natječaja dužni su dostaviti:

 1. dokaz o uplaćenoj jamčevini
 2. preslik rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe
 3. preslik odobrenja za obavljanje djelatnosti (obrtnica) i preslik osobne iskaznice ako je natjecatelj osoba koja ima otvoren obrt,
 4. preslik prijave za upis u obrtni registar, ne stariju od mjesec dana od dana objave natječaja  i preslik osobne iskaznice  ako je natjecatelj fizička osoba u postupku otvaranja obrta
 5. pravovaljan dokaz vezano za točku V natječaja
 6. naznačeni broj računa (tekući ili žiro račun ) slučaj povrat jamčevine
 7. izjavu o prihvaćanju svih uvjeta natječaja
 8. potvrdu Peovice d.o.o.Omiš da su podmirena sva dospjela dugovanja prema istoj
 9. kontakt telefon

V

Radi ostvarenja prava prednosti pri izboru najpovoljnijeg ponuditelja osobe na koje se odnosi Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (N.N. 174/04.) trebaju  se pozvati na pravo prvenstva, te dostaviti pravovaljani dokaz o svom statusu.

VI

Sudionik natječaja može biti izabran samo za jedno prodajno mjesto.

VII

Nepotpune i nepravovremene ponude kao i ponude ponuditelja koji imaju nepodmirenih dospjelih dugovanja prema Peovici d.o.o.,po bilo kojoj osnovi, neće se razmatrati.

VIII

Pisane ponude poslati poštom ili predati osobno u zatvorenoj kuverti s naznakom «za natječaj – ne otvaraj» , na adresu :

PEOVICA d.o.o.Omiš
Vladimira Nazora 12
21310 OMIŠ

i iste, neovisno o načinu dostave, moraju biti zaprimljene u pisarnici Peovice d.o.o., najkasnije do  29.05.2017. godine u  12,00 sati, a tada će se u uredu direktora održati javno otvaranje  pristiglih ponuda i izvršiti izbor najpovoljnijih ponuditelja.

IX

Peovica d.o.o. zadržava pravo neprihvaćanja niti jedne ponude, odnosno poništiti natječaj u cjelini ili pojedinim segmentima, bez odgovornosti prema natjecateljima.

X

Izabrani natjecatelj  je dužan sklopiti Ugovor o zakupu s Peovicom d.o.o. Omiš u roku od  8 (osam ) dana od dana odabira, u protivnom se smatra da je odustao od ponude i gubi pravo na povrat jamčevine.

Zakupnina se plaća na način da se 34% ukupne zakupnine plaća unaprijed prilikom potpisivanja ugovora , a ostalih 66% u 11 jednaka mjesečna obroka.

Natjecateljima koji ne uspiju na natječaju jamčevina se vraća u roku od 15 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

XI

Smještaj štandova na svakom pojedinom prodajnom mjestu odredit će ovlašteni radnik Peovice d.o.o.

XII

Pri korištenju predmetnih štandova na tržnici ne smije se ni na koji način izaći van definiranih gabarita prodajnog mjesta.

Na tržnici u Omišu nije dozvoljena prodaja nikakvih alkoholnih pića čak ni pakiranih u obliku suvenira.

XIII

Sudionicima natječaja koji ne uspiju na natječaju jamčevina se vraća u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda.

 

XIV

Tekst natječaja objavit će se dana 17.05.2017. godine na oglasnoj ploči u sjedištu Peovice d.o.o. Omiš, Vladimira Nazora 12, i na internetskoj stranici www.peovica.hr

Sastavni dio ovog natječaja je skica  sa brojčanim oznakama prodajnih mjesta .

XV

Detaljne obavijesti o natječaju i prodajnim mjestima zainteresirani mogu dobiti  u PEOVICI d.o.o.Omiš, Vladimira Nazora 12 .

Kontakt telefon 021/862-388 , fax. 021/862-577

e-mail: info@peovica.hr

 

                                                                                                                      DIREKTOR:

Leonardo Ljubičić,dipl.ing.   

 

PEOVICA d.o.o
Omiš, Vladimira Nazora 12
Broj: 983/1-17
Omiš, 16.05.2017.

 

 

Kliknite ovdje i preuzmite cjelokupan tekst Natječaja (.pdf)