Natječaj za prodajna mjesta na ribarnici

Uprava PEOVICE d.o.o. Omiš, Vladimira Nazora 12, dana 20.03.2017.godine raspisuje natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za rezervaciju prodajnih mjesta za prodaju ribe na ribarnici u  Omišu

PEOVICA d.o.o.
Omiš, Vladimira Nazora 21
U Omišu, 20.03.2017.
Broj: 558/1-17

Uprava PEOVICE d.o.o. Omiš, Vladimira Nazora 12, dana 20.03.2017.godine

 Raspisuje

NATJEČAJ

za prikupljanje pisanih ponuda za rezervaciju prodajnih mjesta za prodaju ribe na ribarnici u  Omišu

 1. Predmet natječaja je rezervacija prodajnih mjesta oznake br. 1,2,3,4,5,6,7 i,8 za prodaju ribe i školjaka za razdoblje od 01.04.2017. do 31.03.2018. godine.
 2. Na ovaj natječaj mogu se javiti profesionalni ribari , fizičke i pravne osobe registrirane za promet ribom.
 3. Početna cijena rezervacije: 12.000,00 kn + PDV po prodajnom mjestu za cjelokupno razdoblje rezervacije od 01. 04.2017.-31.03.2018.godine .
 4. Rezervacija se plaća na način da se 50% cjelokupnog iznosa godišnje rezervacije umanjene za uplaćenu jamčevinu, plaća odmah prilikom potpisivanja ugovora, a preostali iznos  plaća se najkasnije do 31.08.2017.
 5. Izabrani ponuditelj  pored rezervacije obvezan je plaćati i dnevnu  naknadu, korištenje vage i hladnjaka, sukladno važećem cjeniku.
 6. Svaki ponuditelj može dati ponudu za samo jedno prodajno mjesto.
 7. Ponuditelji moraju uplatiti jamčevinu u visini od 10% bruto početne cijene  ( sa PDV-om)  na žiro račun broj:IBAN: HR61 23300031100044177,s pozivom na broj   HR 00 222–OIB.

        8. Svaka ponuda mora sadržavati:

 • ime i prezime ponuditelja, točnu adresu, odnosno naziv i sjedište pravne osobe,
 • preslik rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe, preslik rješenja o  upisu u registar obrtnika iz kojih mora biti vidljiva mogućnost obavljanja  djelatnosti na ribarnici.
 • ponuđenu cijenu bez PDV-a izraženu u apsolutnom iznosu u kunama
 • dokaz o uplaćenoj jamčevini
 • naznačeni broj računa (tekući ili žiro račun ) za povrat jamčevine u slučaju da ponuditelj ne uspije na natječaju
 • izjavu o prihvaćanju svih uvjeta natječaja
 • potvrdu Peovice d.o.o.Omiš da su podmirena sva dugovanja prema istoj
 • pravovaljan dokaz vezano za točku  9. natječaja
 • kontakt telefon

9.   Radi ostvarenja prava prednosti pri izboru najpovoljnijeg ponuditelja osobe na koje se odnosi Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (N.N. 174/04.) trebaju  se pozvati na pravo prvenstva, te dostaviti pravovaljani dokaz o svom statusu.
10.  Pravo izbora prodajnih mjesta imat će ponuditelji prema visini ponude.

11.  Nepotpune i nepravovremene ponude kao i ponude ponuditelja koji imaju nepodmirenih dospjelih dugovanja prema Peovici d.o.o.,po bilo kojoj osnovi, neće se razmatrati.

12. Pisane ponude za natječaj dostaviti u zatvorenoj kuverti s naznakom «za natječaj –  ne  otvaraj» , na adresu : PEOVICA d.o.o. Omiš, Vladimira Nazora 12, do 30.03.2017. u 12,00 sati bez obzira na način dostave, a tada će se izvršiti i otvaranje pristiglih ponuda.

13. Peovica d.o.o. zadržava pravo neprihvaćanja niti jedne ponude, odnosno poništiti natječaj u cjelini, bez odgovornosti prema natjecateljima

14. Izabrani natjecatelj  je dužan sklopiti Ugovor o zakupu/rezervaciji s Peovicom d.o.o. Omiš do 31.03.2017.godine, u protivnom se smatra da je odustao od ponude i gubi pravo na povrat jamčevine.
Natjecateljima koji ne uspiju na natječaju jamčevina se vraća u roku od 15 dana od  dana javnog otvaranja ponuda.

15. Sve informacije u vezi natječaja mogu se dobiti u PEOVICA d.o.o.Omiš, Vladimira Nazora 12 i na telefon 021/862-388 i 021/862-577.

16. Tekst Natječaja objavit će se dana 20.03.2017. godine na oglasnoj ploči u sjedištu Peovice d.o.o. Omiš, Vladimira Nazora 12, i na internetskoj stranici www.peovica.hr

UPRAVA / DIREKTOR:

Leonardo Ljubičić, dipl.ing.