Natječaj (II) za davanje u zakup prodajnog mjesta na tržnici

Temeljem odredbi članka 4.i članka 9. Pravilnika o davanju u zakup i dodjeli prodajnih mjesta na tržnici u Gradu Omišu, Peovica d.o.o.Omiš,

NATJEČAJ
za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup prodajnog mjesta na tržnici u Omišu

I
Predmet natječaja je davanje u zakup DRVENOG ŠTANDA broj 3 Dimenzije 3,0 X 1,0 m, na tržnici u Omišu, zapadno od pošte, na određeno vrijeme od 15.06.2017. do 31.05.2018. g.
Namjena : prodaja voća i povrća
Početna cijena: 27.000,00 kn +PDV za cjelokupno razdoblje zakupa.

II
Natjecatelji mogu biti pravne i fizičke osobe koje ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje navedenih djelatnosti i fizičke osobe koje su podnijele prijavu za upis u obrtni registar za obavljanje navedenih djelatnosti.

III
Natjecatelji su obvezni uplatiti jamčevinu u iznosu od 10% bruto početne cijene( sa PDV-om) zakupnine za prodajno mjesto za koju se natječu na žiro račun
IBAN: HR6123300031100044177,s pozivom na broj HR 00 222- OIB.

IV
Svaka ponuda mora sadržavati:
­ osnovne podatke o fizičkoj ili pravnoj osobi koja se natječe ( naziv ponuditelja,OIB i
točnu adresu ),
­ ponuđenu cijenu bez PDV-a za cjelokupno razdoblje zakupa izraženu u kunama

Uz ponudu, sudionici natječaja dužni su dostaviti:
1. dokaz o uplaćenoj jamčevini
2. preslik rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe
3. preslik odobrenja za obavljanje djelatnosti (obrtnica) i preslik osobne iskaznice ako je
natjecatelj osoba koja ima otvoren obrt,
4. preslik prijave za upis u obrtni registar, ne stariju od mjesec dana od dana objave
natječaja, i preslik osobne iskaznice ako je natjecatelj fizička osoba u postupku otvaranja obrta
5. pravovaljan dokaz vezano za točku V natječaja
6. naznačeni broj računa (tekući ili žiro račun ) slučaj povrat jamčevine
7. izjavu o prihvaćanju svih uvjeta natječaja
8. potvrdu Peovice d.o.o.Omiš da su podmirena sva dospjela dugovanja prema istoj
9. kontakt telefon
V
Radi ostvarenja prava prednosti pri izboru najpovoljnijeg ponuditelja osobe na koje se odnosi Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (N.N. 174/04.) trebaju se pozvati na pravo prvenstva, te dostaviti pravovaljani dokaz o svom statusu.
VI
Nepotpune i nepravovremene ponude kao i ponude ponuditelja koji imaju nepodmirenih dospjelih dugovanja prema Peovici d.o.o.,po bilo kojoj osnovi, neće se razmatrati.

VII
Pisane ponude poslati poštom ili predati osobno u zatvorenoj kuverti s naznakom «za natječaj- ne otvaraj» , na adresu: PEOVICA d.o.o.Omiš ,Vladimira Nazora 12 i iste, neovisno o načinu dostave , moraju biti zaprimljene u pisarnici Peovice d.o.o., najkasnije do 12.06.2017.godine u 12,00 sati, a tada će se , u uredu direktora, održati javno otvaranje pristiglih ponuda i izvršiti izbor najpovoljnijih ponuditelja.

VIII
Peovica d.o.o. zadržava pravo neprihvaćanja niti jedne ponude, odnosno poništiti natječaj u cjelini ili pojedinim segmentima, bez odgovornosti prema natjecateljima.

IX
Izabrani natjecatelj je dužan sklopiti Ugovor o zakupu s Peovicom d.o.o. Omiš u roku od 3 (tri ) dana od dana odabira, u protivnom se smatra da je odustao od ponude i gubi pravo na povrat jamčevine.
Zakupnina se plaća na način da se 34% ukupne zakupnine plaća unaprijed prilikom potpisivanja ugovora , a ostalih 66% u 11 jednaka mjesečna obroka.
Natjecateljima koji ne uspiju na natječaju jamčevina se vraća u roku od 15 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

X
Smještaj štandova odredit će ovlašteni radnik Peovice d.o.o.

XI
Pri korištenju predmetnog štanda na tržnici ne smije se ni na koji način izaći van definiranih gabarita prodajnog mjesta.
Na tržnici u Omišu nije dozvoljena prodaja nikakvih alkoholnih pića čak ni pakiranih u obliku suvenira.
XII
Sudionicima natječaja koji ne uspiju na natječaju jamčevina se vraća u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda.

XIII
Tekst natječaja objavit će se dana 05.06.2017. godine na oglasnoj ploči u sjedištu Peovice d.o.o. Omiš, Vladimira Nazora 12, i na internetskoj stranici www.peovica.hr
Sastavni dio ovog natječaja je skica sa brojčanim oznakama prodajnih mjesta .

XIV
Detaljne obavijesti o natječaju zainteresirani mogu dobiti u PEOVICI d.o.o.Omiš, Vladimira Nazora 12 .
Kontakt telefon 021/862-388 , fax. 021/862-577
e-mail: info@peovica.hr

DIREKTOR:
Leonardo Ljubičić, dipl. ing.

PEOVICA d.o.o.
Omiš, Vladimira Nazora 12
Broj: 1101/1-17
Omiš, 02.06.017.

 

Kliknite ovdje i preuzmite cjelokupan tekst Natječaja (.pdf)

 

natjecaj-zakup-standova-voce-povrce(2)