Minimalna javna usluga-popust

Na temelju članka 28.  Društvenog ugovora Peovice d.o.o., a u svezi članka 106.Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i članka 5.i članka 9. Općih uvjete ugovora o korištenju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada, direktor  donosi slijedeću

 

O D L U K U

 I

Odobrava se popust od 10 % iznosa minimalne javne usluge korisnicima javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada koji vrše kompostiranje u vlastitoj režiji.

 

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena na oglasnoj ploči u sjedištu Društva i na internetskoj stranici www.info@peovica.hr.

 

PEOVICA d.o.o. OMIŠ
Vladimira Nazora 12
Broj:689/1-19
Omiš, 31.01.2019.

 

 

DIREKTOR:

Leonardo Ljubičić,dipl.ing

 

 

Dostaviti:

  1. Financijsko-računovodstveni odjel – ovdje
  2. Pismohrana – ovdje