Izmjene i dopune plana nabave za 2017. (II)

Sukladno odredbi čl. 28.  Zakona o javnoj nabavi (Narodne Novine – 120/16)    d i r e k t o r   Peovica  d.o.o.  donosi

 

1. IZMJENE i DOPUNE PLANA   NABAVE   ZA   2017.  godinu

 

Plan nabave za 2017. godinu mijenja se na način da se:

 

I.   U točki II Plan nabave za robe, radove ili usluge vrijednosti >50.000,00 kn dodaje se redak  14., i 15. koji glase:

PREDMET NABAVE PROCIJENJENA VRIJEDNOST
Abroll kontejner 100.000,00 kn
Komunalno vozilo 200.000,00 kn

 

Broj: 699/1-17
Omiš, 07.04.2017.

 

Direktor:
Leonardo Ljubičić, dipl.ing.