Izmjene i dopune Cjenika usluga Peovica d.o.o

U Cjeniku usluga Peovica d.o.o. koji se primjenjuje od 01.ožujka 2012. godine mijenja se:

– točka 9. i ista sada glasi: „Deponiranje otpada –Grad Omiš                      tona                   300,00 kn „

– točka 10. i ista sada glasi:„Deponiranje otpada -ostali                                tona                    300,00 kn

-Iza točke 20.dodaje se :

21.Sat rada traktora  240,00 kn  22.Sat rada vozila sa dizalicom za specijalne spremnike              480,00 kn
23.Spremnik za prikupljanje otpada 120 litara (HDPE)                180 ,00 kn

  1. Spremnik za prikupljanje otpada 240 litara (HDPE) 250,00 kn
  2. Spremnik za prikupljanje otpada 660 litara (HDPE) 1.300,00 kn
  3. Spremnik za prikupljanje otpada 770 litara (HDPE) 1.400,00 kn
  4. Spremnik za prikupljanje otpada 1100 litara (HDPE) 1.900,00 kn
  5. Spremnik za prikupljanje otpada 1100 litara (METALNI) 2.700,00 kn“

Utvrđene cijene su bez PDV-a.

II

Izmjene i dopune cjenika usluga primjenjuju se od 15.06.2018.

PEOVICA d.o.o. OMIŠ
Vladimira Nazora 12
Broj: 1649/5-18
Omiš, 13.lipnja 2018. godine.

 

 

DIREKTOR:

Leonardo Ljubičić, dipl. ing.